روابط کتابشناختی اثر به اثر در حوزه‌های موضوعی علوم پزشکی....

روابط کتابشناختی اثر به اثر در حوزه‌های موضوعی علوم پزشکی بر اساس الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی

 

چکیده:

زمینه و هدف: الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی(اف.آر.بی.آر.) در سازماندهی منابع علوم پزشکی مورد توجه می‏باشد و روابط اثر به اثر به عنوان یکی از انواع روابط کتابشناختی موجود در این الگو معرفی شده است. این مطالعه به بررسی توزیع پراکندگی روابط اثر به اثر در حوزه‌های موضوعی علوم پزشکی بر اساس الگوی اف.آر.بی.آر. در میان منابع فارسی منتشر شده در فاصله سال‏های 1385-1389 حوزه علوم پزشکی می‏پردازد.

روش بررسی: روش پژوهش پیمایشی توصیفی است. داده‏ها با جستجوی پیشرفته فهرست پیوسته کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران به دست آمد. برای تعین حوزه‏های علوم پزشکی، از دو رده‏بندی دیویی و کنگره استفاده شد. برای تحلیل داده‏ها از نرم‏افزار اکسل 2007 استفاده شد. نتایج با استفاده از آمار توصیفی، در قالب جداول و نمودارها ارائه شده است.

یافته‌ها : یافته‏ها نشان داد که بر طبق رده‏بندی دیویی حوزه موضوعی بیماری‏ها بیش‏ترین روابط کتابشناختی را دارد و حوزه موضوعی پزشکی تجربی دارای کم‏ترین تعداد فراوانی است و بر اساس رده‏بندی کنگره حوزه موضوعی پزشکی داخلی دارای بیش‏ترین و حوزه‏های موضوعی گیاه‏شناسی پزشکی جایگزین و کایروپراکتیک دارای کم‏ترین روابط کتابشناختی بودند.

نتیجه‌گیری: توزیع پراکندگی روابط اثر به اثر بر اساس دو رده‏بندی دیویی و کنگره ناهمگون است. هرچند نتایج ناهمگونی در ظاهر به دست آمده است، اما با توجه به این‏که معیارهای طبقه‏بندی علوم پزشکی در این دو رده‏بندی متفاوت است، این تفاوت را نمی‏توان به حساب اختلاف در فراوانی روابط کتابشناختی موضوع‏های علوم پزشکی گذاشت.

واژه‌های کلیدیاف.آر.بی.آر.، روابط کتابشناختی اثر به اثر، رده‏بندی دهدهی دیویی، رده‏بندی کنگره،

 

مشخصات کتابشناختی: 

محمدی مسعود، قاضی میرسعید سیدجواد، نوروزی علیرضا. روابط کتابشناختی اثر به اثر در حوزه‌های موضوعی علوم پزشکی بر اساس الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی . پیاورد سلامت. 1392; 7 (4) :366-375

http://payavard.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-41&slc_lang=fa&sid=1

/ 0 نظر / 17 بازدید