عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری کارکنان از دیدگاه پرسنل شاغل....

عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری کارکنان از دیدگاه پرسنل شاغل در بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران: 1391

چکیده: 

زمینه و هدف: بیمارستان ها همانند سایر سازمان ها، جهت بقا و پیشرفت خود نیازمند مدیران و پرسنل خلاق و نوآور هستند. پرورش و تربیت کارکنان خلاق و نوآور مستلزم تعیین و شناخت عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری آنان و راهکارهایی جهت تقویت و بهبود وظایف شغلی می باشد. در همین رابطه پژوهش حاضر، با هدف شناسایی مهم ترین عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری کارکنان بیمارستان هاشمی نژاد از دیدگاه پرسنل شاغل در این مرکز اجرا گردید.

مواد و روش کار: این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1391 انجام شد. جامعه پژوهش را کارکنان بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران تشکیل می داد. با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 200 نفر از کارکنان بخشهای مختلف بیمارستان انتخاب و مورد مطالعه واقع شدند. گردآوری داده ها در این پژوهش توسط پرسشنامه استاندارد صورت گرفت و داده ها توسط نرم افزار آماریSPSS 16 تحلیل گردید.

یافته‌ها: نتایج نشان داد مهمترین عامل فردی مؤثر بر خلاقیت از دیدگاه پرسنل، داشتن درک کافی نسبت به موضوع (بامیانگین امتیاز60/1) و مهمترین عامل سازمانی مؤثر بر خلاقیت، برانگیزاننده بودن پاداش ها( بامیانگین امتیاز54/1) می باشد. هم‌چنین مهمترین عامل فردی مؤثر بر نوآوری، صبر و شکیبایی در اجرای ایده های جدید( با میانگین امتیاز35/1) و مهمترین عامل سازمانی مؤثر بر نوآوری فراهم بودن بودجه کافی جهت انجام طرح‌های تحقیقاتی (با میانگین امتیاز49/1) تشخیص داده شد.

نتیجه گیری: جهت ارتقاء خلاقیت، لازم است سیستم پرداخت پاداشها اصلاح شود و به پرسنل آموزش در جهت تفکر خلاق ارائه گردد، همچنین جهت ارتقاء نوآوری، بایستی منابع لازم جهت اجرای ایده ها فراهم گردد و از افرادی که نظرات بدیع ارائه می دهند، حمایت شود.

واژه‌های کلیدی: خلاقیت، نوآوری، عوامل فردی، عوامل سازمانی، بیمارستان. 

مشخصات کتابشناختی: 

صادقی احمد، رستگاری مهر بابک، محمدی مسعود، قربانی کلخواجه ساسان، منصوریان مرتضی، حسینی سیدحمید. عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری کارکنان از دیدگاه پرسنل شاغل در بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران: 1391. 1. 1394; 7 (1) :81-91

http://journal.nkums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-448&slc_lang=fa&sid=1

/ 0 نظر / 48 بازدید