تحلیل محتوایی و استنادی مقالات فصلنامه علمی پژوهشی پیاورد سلامت

تحلیل محتوایی و استنادی مقالات فصلنامه علمی پژوهشی پیاورد سلامت

چکیده:

مقدمه: تحلیل‏ استنادی و محتوایی از مهم‌ترین روش‏های ارزیابی مجلات علمی هستند. هدف از این مطالعه، تحلیل محتوایی و استنادی مقالات فصلنامه علمی پژوهشی پیاورد سلامت است.

روش کار : این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی و ابزار گردآوری داده‏ها، سیاهه وارسی محقق ساخته است. جامعه مورد بررسی 164 مقاله مندرج در تمامی شماره‏های مجله پیاورد سلامت طی 1392-1386 است. داده‏ها با استفاده از نرم‌افزار Excel 2007تجزیه و تحلیل و در قالب آمار توصیفی به صورت جدول و نمودار ارائه شد.

یافته‌ها یافته‏ها نشان از مشارکت فعال‌تر مردان در تألیف مقالات نسبت به زنان داشت. بیشتر نویسندگان در مرتبه کارشناسی ارشد قرار داشتند. ضریب همکاری نویسندگان 72% بوده است. مقالات بیشتر با روش توصیفی انجام شده بود و در گردآوری داده‌ها، پرسشنامه بیش از سایر ابزارها استفاده شده بود. بیشتر مقالات منتشر شده در حوزه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و بدون حمایت سازمانی بودند. به طور متوسط هر مقاله 31/22 منبع استناد شده دارد و بیشتر این استنادات به مقالات بوده است. خود‌استنادی مجله نیز 44/2 است.

نتیجه‌گیری : میزان همکاری گروهی در مجله پیاورد سلامت مطلوب بوده و همچنین خوداستنادی این مجله نیز بسیار پایین است که عامل مطلوبی برای آن به شمار می‌رود. توصیه می‌شود در انتشار مقالات در حوزه‏های موضوعی علوم پیراپزشکی تعادل بیشتری رعایت شده و برای ارائه نتایج از نمودار و جداول بیشتری در مقالات آن استفاده شود

واژه‌های کلیدی: تحلیل محتوایی، تحلیل استنادی، فصلنامه علمی پژوهشی پیاورد سلامت،
مشخصات کتابشناختی: 
قاضی‌میرسعید سیدجواد، کلبادی‌نژاد کمیل، ممتازان محبوبه، محمدی مسعود. تحلیل محتوایی و استنادی مقالات فصلنامه علمی پژوهشی پیاورد سلامت. 1. 1393; 1 (2) :22-32
/ 0 نظر / 23 بازدید