رابطه میزان همکاری گروهی با تعداد استناد به مقالات چاپ شده در مجلات .....

رابطه میزان همکاری گروهی با تعداد استناد به مقالات چاپ شده در مجلات انگلیسی زبان وزارت بهداشت نمایه شده در (web of science(11-2005

 

چکیده

زمینه: همکاری علمی، مشارکت پژوهشگران جهت اشتراک تخصص­ها، منابع و توانایی­هاست. هدف از این پژوهش، بررسی همکاری‏ علمی بین نویسندگان مقالات چاپ شده در مجلات انگلیسی‌زبان نمایه‌شده در پایگاه web of science در فاصله سال­های 2005 تا 2011 و تأثیر آن بر میزان استناد به مقالات است.

روش­ها: این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی مقطعی است. ابزار گردآوری داده ‏ها، سیاهه وارسی محقق‌ساخته است. جامعه مورد بررسی 6388 مقاله مندرج در 21 مجله انگلیسی زبان مصوب وزارت بهداشت، نمایه‌شده در وبگاه Web of Science بود. داده‌ها با مراجعه به تک ­تک مجلات و مشاهده مقالات آن­ها و شمارش تعداد نویسندگان آن جمع ­آوری گردید. در تحلیل داده ­ها از نرم ­افزار SPSS و Excel استفاده شد.

یافته­ ها: تعداد 6388 مقاله چاپ شده در 21 مجله بر اساس معیارهای مورد نظر بررسی شدند. از 21 مجله بررسی شده، 8/17 درصد از مجله‌ها ماهنامه، 6/19 درصد دوماهنامه و 7/62 درصد فصلنامه بودند. به‌طور میانگین در تألیف هر مقاله 37/4 نویسنده مشارکت داشته ­اند. میانگین ضریب همکاری 67/0 به‌دست آمد. یافته­ ها نشان داد که همبستگی مثبت و معناداری بین تعداد نویسندگان و تعداد استناد به هر کدام از مقالات وجود دارد.

نتیجه ­گیری: وضعیت همکاری علمی بین نویسندگان مقالات مجلات مورد بررسی در وضعیت مطلوبی قرار دارد که نشانگر روحیه همکاری گروهی در بین پژوهشگران ایرانی است. با این وجود میزان استناد به مقالات در وضعیت مناسبی نیست و باید به عوامل تأثیرگذار بر میزان استناد به تولیدات علمی، به‌ویژه همکاری علمی بین ­رشته­ ای توجه بیشتری شود.

موضوع
همکاری علمی، ضریب همکاری، استناد، Web of Science
مشخصات کتابشناختی: 
محمدی مسعود، قاضی میرسعید سید جواد، آقایی  عباس، رستگاری مهر بابک، کلبادی نژاد کمیل، احسانی چیمه الهام، محبوبی محمد.


/ 0 نظر / 35 بازدید